Domki bez pozwolenia

 

Poniższy artykuł dotyczy możliwości budowania domków drewnianych i altan bez pozwolenia budowlanego. W poniższym artykule przytoczono tekst ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (na dzień 11.05.2015). Należy pamiętać, że za ostateczną interpretację zapisów ustawy odpowiada zawsze urząd właściwy do lokalizacji działki, na której ma być budowana konstrukcja. Ponadto w przypadku budowy konstrukcji na ROD (Rodzinnych Ogródkach Działkowych) właściwa interpretacja należy również do zarządu ROD. W trakcie podejmowania decyzji o budowie konstrukcji należy się bezwarunkowo skontaktować z odpowiednim organem. Poniższe opracowanie bazuje na oryginalnym tekście ustawy i ma charakter tylko informacyjny. Ze względu na to, że interpretacje ustaw różnią się w urzędach, każda budowa musi być traktowana indywidualnie. Firma Woodpol nie ponosi odpowiedzialności za złe stosowanie przepisów prawa budowlanego wynikające ze złej interpretacji poniższego artykułu.

Spis treści:
1. Budowa bez pozwolenia
2. Wymagane formalności

1. Budowa drewnianego domku, altany, budynku gospodarczego bez pozwolenia

W znowelizowanej na początku 2015 roku ustawie Prawo budowlane złagodzeniu ulega wiele zapisów, między innymi dając możliwość budowy bez pozwolenia konstrukcji wypoczynkowych o zabudowie do maksymalnie 35 m2. Na początek należy wyjaśnić czym jest powierzchnia zabudowy. Powierzchnia zabudowy jest obszarem na działce zajmowanym przez wykończony budynek, obliczana po obrysie zewnętrznym ścian budynku wyłączając schody zewnętrzne, tarasy i podjazdy. Dla inwestorów planujących postawić konstrukcje drewnianą najważniejsze zmiany występują w artykule 29 ustęp pierwszy, gdzie oprócz pojęcia altan, garaży i oranżerii wprowadzono osobne zapisy dla wolno stojących parterowych budynków wypoczynkowych czy wiat. Po nowelizacji ustawy inwestor może bez pozwolenia wybudować parterowy budynek gospodarczy tzn. altanę, garaż, ganek czy ogród zimowy maksymalnie do 35 m2 powierzchni zabudowy, przy maksymalnie dwóch takich budynkach na każde 500 m2 działki. Przy czym należy pamiętać, że budynki parterowe mogą mieć poddasze użytkowe.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami )

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

(...)


Z kolei punkt 2a tego samego ustępu jest istotny dla inwestorów chcących wybudować drewniany domek letniskowy. Wymogiem ustawy domek powinien być parterowy oraz nie przekraczać powierzchni zabudowy 35 m2. Maksymalną ilość tego rodzaju zabudowań to jedno na każde 500 m2. Punkt 2c precyzuje wymogi dla wiat, które nie mogą przekroczyć powierzchni zabudowy 50 m2. Maksymalna ilość wiat do wybudowania na każde 1000 m2 bez pozwolenia wynosi dwie.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami )

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

(...)

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

(...)

2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2powierzchni działki;

(...)


Można zauważyć, że przepisy w żaden sposób nie precyzują rodzaju fundamentu, na jakim powinien być budynek bez zezwolenia. Zgodnie z rodzajami fundamentów wymienionymi w artykule dotyczącym montażu, fundamentem może być wylewana płyta fundamentowa, zwykły fundament, kostka brukowa lub bloczki betonowe. Istotne jest również to, że przepisy dotyczące trwałego połączenia z gruntem nie obowiązują więc konstrukcja może być przymocowana do podłoża.

Pełny i aktualny tekst ustawy można pobrać tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

2. Wymagane formalności dotyczące domków, budynków gospodarczych i altan

Budowa każdej wymienionej wcześniej konstrukcji na działce prywatnej wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Takiego zgłoszenia należy dokonać minimalnie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Starosta lub Prezydent Miasta ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu do budowy, jeżeli tego nie zrobi udzielana jest tzw. milcząca zgoda i po upłynięciu tego terminu możemy rozpocząć budowę. Od momentu wyrażenia zgody, na rozpoczęcie budowy mamy dwa lata. Po upływie tego czasu, jeżeli budowa nie została rozpoczęta należy ponownie wykonać zgłoszenie.

Do wypełnienia formularza należy przygotować informacje o:

1) Rodzaju, zakresie i sposobie wykonania prac przewidzianych do realizacji robót budowlanych,

2) Termin rozpoczęcia prac budowlanych,

3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

4) W zależności od potrzeb: szkice lub rysunki dotyczące inwestycji, które nie muszą być przygotowane przez osobę z uprawnieniami.

W przypadku budowy konstrukcji na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, budowy nie musimy zgłaszać do urzędów, ale zgłaszamy ją do Zarządu ROD.